Privacy Statement Gezamenlijk Zondagsblad

Versie: 1.0
Datum: 14-09-2018

Het Gezamenlijk Zondagsblad (GZ) respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij zullen uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het GZ verwerkt persoonsgegevens in verschillende gevallen. Wij doen dit zowel online als offline. In dit privacy statement leest u wanneer en hoe wij persoonsgegevens verwerken. (Termen in cursief worden uitgelegd in de bijlage Definities)

Offline verwerking

Adresdragers

Voor de productie van de adresdragers van het GZ worden algemene persoonsgegevens verwerkt. Er is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. Zonder deze verwerking kan het GZ niet bezorgd worden.

Redactionele artikelen

In de redactionele tekst publiceert het GZ algemene persoonsgegevens. Het GZ is ervan overtuigd dat er een vanuit de kerkelijke gemeente gerechtvaardigd belang is deze persoonsgegevens te publiceren. Publicatie van bijvoorbeeld verjaardagen en kroonjaren zorgen voor meer sociale cohesie binnen de kerkelijke gemeente. Publicatie van namen van ambtsdragers van dienst zorgt voor een soepel verloop van de organisatie van vieringen. Bovendien is er een geestelijk belang. Wanneer de gemeente op de hoogte is van de situatie van gemeenteleden, kan zij het gemeentelid gedenken in haar gebeden. Voor publicatie van algemene persoonsgegevens kiest het GZ dus op grond van het gerechtvaardigd belang voor publicatie zonder het vragen om toestemming.

Het GZ publiceert ook bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen alleen gepubliceerd worden gebaseerd op de grondslag ‘toestemming’. Bij publicatie hiervan controleert de correspondent of er inderdaad toestemming verleend is.

Online verwerking

Online publicatie van pdf-versie GZ

Op onze website plaatsen wij een pdf-versie van de papieren uitgave van het GZ. Hierin worden exact dezelfde gegevens geplaatst als in de hierboven beschreven papieren uitgave.

Verzending digitale formulieren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van het contactformulier of de formulieren voor het nemen, wijzigen of opzeggen van een abonnement. Wij verwerken dan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van onze website en via e-mail verzonden. U heeft recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of verwijderen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gewenste actie uit te voeren: het aanmaken of verwijderen van uw abonnement bijvoorbeeld.

Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van bezoekers op onze website bij te houden. Deze gegevens worden anoniem verzonden en zijn dus niet te herleiden tot individuele bezoekers. Het doel van het verzamelen van de gegevens is bijhouden van de bezoekersaantallen op de website.

Om het bijhouden van de gegevens mogelijk te maken, maakt GZ gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij een bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten alleen geanonimiseerde gegevens. We kunnen daarmee zien dat u de website vaker bezocht heeft, maar niet wie u bent. Wij maken geen gebruik van zogeheten 'tracking cookies'.

Links naar andere websites

Op de website van het GZ treft u links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw (persoons)gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Beveiliging van de persoonsgegevens

We willen persoonsgegevens goed beschermen. We hebben daarom naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

We hebben duidelijke afspraken gemaakte met onze correspondenten over de informatie die ze aanleveren. Zij controleren of de aangeleverde informatie algemene of bijzondere persoonsgegevens bevat. In het laatste geval zullen zij om toestemming vragen voordat ze tot publicatie in het GZ overgaan.

Van de partijen waar we mee samenwerken hebben we gecontroleerd of zij persoonsgegevens ook voldoende beschermen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zo hebben wij ervoor gekozen om de online uitgave van het GZ maximaal één jaar online te laten staan. De digitale uitgave van het GZ wordt wel bewaard in het archief van Topic Creatieve Communicatie. Dit archief is echter afdoende beveiligd en kan niet door onbevoegden bekeken worden. Met de partijen waarmee we samenwerken hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de bewaartermijn van gegevens. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Uw rechten

U hebt als betrokkene diverse rechten. Zo kunt u een verzoek om informatie indienen. In dat geval zullen wij binnen vier weken een overzicht geven van de informatie die over u in het GZ gepubliceerd is. U hebt recht op rectificatie van uw gegevens en het recht om deze volledig te laten verwijderen. Dit geldt natuurlijk alleen voor de gegevens die in de digitale uitgaven het GZ staan. Na verspreiding kan de inhoud van de papieren uitgaven niet meer aangepast worden.

Tenslotte mag u bezwaar indienen tegen toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen deze dan niet meer publiceren in het GZ. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

GZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. De meest recente versie is altijd te vinden op deze website.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, kun u contact met ons opnemen.

Adresgegevens:

Gezamenlijk Zondagsblad
Burg. J.C. van den Bergplein 34
7642 GT Wierden
0546- 577475

Wierden, 14 september 2018

-----------

Definities

Algemene persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven informatie is die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Algemene persoonsgegevens zijn iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen en postcodes met huisnummers.

NB: Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

  • ras of etnische afkomst
  • politieke opvattingen
  • godsdienst of levensovertuiging
  • lidmaatschap van een vakbond
  • genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie
  • gezondheid
  • seksuele leven
  • strafrechtelijk verleden.

Het GZ mag deze gegevens alleen publiceren als hier expliciet toestemming voor gegeven is door de persoon in kwestie. Deze toestemming mag zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden en kan altijd weer ingetrokken worden.

Grondslagen voor publicatie

Voor de publicatie van persoonsgegevens zijn er binnen de AVG zes mogelijke redenen. Dit noemt men de zes grondslagen voor publicatie. Voor het GZ zijn er twee grondslagen mogelijk: het ‘gerechtvaardigd belang’ en ‘toestemming’.

Publicatie van de persoonsgegevens op de grondslag gerechtvaardigd belang is mogelijk wanneer de verwerking ‘noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’. Een sterk argument daarvoor is dat een kerk er een gerechtvaardigd belang bij heeft namen van gemeenteleden te publiceren, bijv. om een verjaardag aan te kondigen. Dit zorgt namelijk voor een voor de kerk zo belangrijke groepscohesie.

Let op: of de publicatie van deze gegevens voor een kerk ook echt gerechtvaardigd is, staat niet in de wet – die gaat niet in op zulke specifieke gevallen. Dit zou uiteindelijk pas bepaald kunnen worden door een rechter.

Publicatie van de persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ is mogelijk wanneer iemand ‘vrijelijk gegeven ondubbelzinnige toestemming’ geeft. Er moet sprake zijn van een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring. Er moet ondubbelzinnig toestemming gegeven worden – het principe ‘wie zwijgt stemt toe’ gaat dus niet op.

Publicatie op deze grondslag is de meest veilige keuze. Er is sowieso toestemming nodig en er is geen onduidelijkheid over het feit of de publicatie gerechtvaardigd is.

Procedures

Iemand heeft volgens de AVG recht op het opvragen van de gegevens die over hem gepubliceerd zijn. Ook kan hij verzoeken tot wijzigen of verwijderen van de informatie. Aan een dergelijk verzoek moet binnen 14 dagen worden voldaan. Er zijn procedures opgesteld waarin beschreven staat hoe GZ aan deze verzoeken kan voldoen.